Regulamin sklepu

REGULAMIN

sklepu internetowego prowadzonego przez Anetę Walentynowicz

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

2. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.anetawalentynowicz.com za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

3. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności karty rozwojowe.

4. Usługa – usługi prezentowane w ramach sklepu, w szczególności sesje coachingowe.

5. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.anetawalentynowicz.com

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

10. Właściciel Sklepu – Aneta Walentynowicz, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Aneta Walentynowicz Coaching z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Mazepy 1, 83-000 Pruszcz gdański, NIP: 5842244716, REGON: 522424180

11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usług.

12. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem anetawalentynowicz.com prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 3. Informacje o Towarach i Usługach nie mają być odbierane jako zamiennik wizyty u lekarza. Właściciel Sklepu nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe ze stosowania informacji przedstawionych w Towarach i podczas Usług.

4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień, zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.anetawalentynowicz.com, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  • imienia i nazwiska,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • adresu dostawy w przypadku zamówienia kart
  • a także akceptacja Regulaminu

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu Potwierdzenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej, z wyłączeniem kart, których dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

13. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

14. Termin realizacji zamówienia w przypadku towaru wynosi 7 dni roboczych.

15. W przypadku zamówienia usługi Sprzedający kontaktuje się z Klientem w ciągu 7 dni celem ustalenia terminów realizacji usługi. 

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient dokonuje płatności przelewem na konto Sprzedawcy.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail: awcoaching@op.pl

3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VII. ZWROTY TOWARÓW

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Mazepy 1, 83-000 Pruszcz gdański lub za pomocą adresu e-mail: awcoaching@op.pl

2. Prawo do odstąpienia od Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

a) świadczenia Usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

VIII. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na inną Usługę lub Towar na wniosek Klienta.

2. Taka Usługa jak sesja coachingowa jest realizowana po otrzymaniu zapłaty za tę Usługę, a jej termin jest ustalany z Klientem, który nabył daną Usługę.

3. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: awcoaching@op.pl

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ po otrzymaniu zapłaty za tę Usługę po otrzymaniu zapłaty za tę Usługę Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Shopping Cart